Falsafah Sekolah

Falsafah Sekolah

Usaha berterusan untuk mengembangkan potensi murid secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan inteleknya melalui proses keilmuan, keimanan dan ketaqwaan bagi mencapai kesejahteraan hakiki selaras dengan moto sekolah "Ilmu Teras Wawasan"